آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود آرمان سبز طراوت درتاريخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷به شماره ثبت ۵۳۵۴۰۳ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۰۲۴۵۵۹ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد.موضوع فعاليت :واردات و صادرات ، خريد و فروش ، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و خريد و فروش ، توليد و بسته بنديانواع روغن هاي گياهي ، دارويي و توليد ورمي كمپوست )كود كرم خاكي ( برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي ، انعقاد قرارداد باكليه اشخاص حقيقي و حقوقي ، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، دريافت حواله جات بانكي وال سي ) ( LCو ضمانت نامه بانكي ،برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط ، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي ازشركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک ، فعاليت هاي حقالعمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربطمدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدودمركز اصلي : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله خليج شمالي-خيابان سعدي-كوچه شهدا كدپستي سرمایه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ريال نقديميزان سهم الشركه هر يک از شركاآقاي فرشيد رابطيان به شماره ملي دارنده ۷۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركهآقاي علي رابطيان به شماره ملي دارنده ۳۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركهاعضا هيئت مديرهآقاي فرشيد رابطيان به شماره ملي و به سمت رئيس هيئت مديره به مدتنامحدودآقاي علي رابطيان به شماره ملي و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدتنامحدوددارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنينكليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء رئيس هيئت مديره به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. ثبت تندیس مهان