تاسيس موسسه غير تجاري آرشيدا آذر البرز درتاريخ ۰۹/۰۰/۰۹۱۱ به شماره ثبت ۶۷۰۲ به شناسه ملي ۰۶۰۰۱۹۷۷۹۹۲ ثبت و امضا
ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.
نام : آرشيدا آذر البرز موسسه غير تجاري
موضوع فعاليت :مشاوره پوست ، مو ، زيبايي ، ليزر و لاغری، برگزاري همايش ها و نمايشگاه ها در رابطه با موضوع فعاليت . در
صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاي لازم.
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلي :
سرمايه شخصيت حقوقي ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدي
ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا
آقاي ياسر زرگر به شماره ملي دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
خانم نفيسه زرگر به شماره ملي دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
مديران
آقاي ياسر زرگر به شماره ملي و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت
نامحدود
خانم نفيسه زرگر به شماره ملي و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيئت مديره به
مدت نامحدود
دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمي و همچنين کليه
نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد
روزنامه کثير االنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.

ثبت تندیس مهان