02141858000
info@tandismahan.ir

دفاتر قانونی دفتر کل دفتر روزنامه دفتر دارایی

تعریف دفاتر قانونی شرکت ها

/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7