طبق جدیدترین بخشنامه اداره کل ثبت شرکت ها، از تاریخ 10 آذر ماه 97 شرکت ها بایستی حداقل دو نفر عضو هیئت مدیره داشته باشند و به هیچ وجه شرکت با یک مدیرعامل و شریک قابل ثبت نخواهد بود.

 

اخبار تندیس مهان.