با عنایت به اینکه میبایست ورود اطلاعات مشخصات فردی و شناسنامه ایی افراد حقیقی متناسب با کارت ملی صادره آنها باشد و عطف توجه به اینکه سامانه درون سازمانی ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به منظور پذیرش صورتجلسات و درخواستهای تاسیس انواع اشخاص حقوقی با سامانه سازمان ثبت احوال کشور لینک بوده و نسبت به راستی آزمائی کلیه اطلاعات وارده اقدام می نماید، لذا در صورت مغایرت هر یک از اقلام اطلاعاتی وارده اعم از نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، کد ملی و ... با کارت ملی شخص و همچنین مغایرتهای نگارشی از قبیل ( اله با الله  ،  رئیسعلی با رییسعلی  ) امکان پذیرش و سایر اقدامات ثبتیدر این مرجع وجود ندارد و با پیام خطای سازمان ثبت احوال مواجه می گردد ، لذا مقتضی است مراتب بطور جد و با دقت بسیار هنگام پذیرش در سامانه برون سازمانی رعایت گردد.

 

منبع: سایت اداره ثبت شرکت ها