تغییرات جدید ثبت شرکت

تندیس مهان: طبق آخرین بخشنامه و تغییرات و بروز رسانی سایت اداره کل ثبت شرکتها، افرادی که بدهی مالیاتی دارند هنگام ثبت نام در سامانه ثبت شرکتها با اخطار بدهی مالیاتی مواجه شده و تا رسیدگی مالیاتی از هرگونه ثبت شرکت برای این دسته از افراد جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ضمنا افرادی که در بیش از یک شرکت مدیرعامل هستند با توجه به کدملی آنها در سامانه ثبت شرکتها هنگام ثبت شرکت جدید، سمت مدیرعامل را نمیتوانند اخذ نمایند.

افراد شاغل در بخش تمام وقت دولتی نیز جهت ثبت شرکت نمیتوانند مدیرعامل، رییس هیئت مدیره، نایب رییس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره باشند و صرفا میتوانند بعنوان شریک یا سهامدار از حداکثر چهار درصد سهم برخوردار شوند.

آخرین اخبار ثبتی را در وبسایت تندیس مهان ببینید.