طبق بخشنامه  شماره 227413 مورخ 93/12/25 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویبنامه جلسه مورخ 93/12/24 شورایعالی کار: با توجه به اینکه طبق بند3 این تصویب نامه  مقرر گردیده ماهیانه مبلغ 1100000ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای ازسوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت گردد، لذا بر اساس دستور اداری فوق این مبلغ ، شامل کسر حق بیمه می گردد.

کارفرمایان محترم می بایست از ابتدای سال 94 هنگام تنظیم لیست حقوق ودستمزدکارکنان شاغل، مبلغ 1100000 ریال را به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی درستون مزایای مشمول درج نموده و بصورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمهمبلغ یاد شده ( مازاد بر حداقل دستمزد ) اقدام لازم را معمول نمایند.

برای این منظور در نرم افزار لیست بیمه، برای هر بیمه شده در ریزکارکرد بعد از درج روزهای کارکرد و دستمزد روزانه، در ستون مزایای ماهانه مشمول(مستمر) مبلغ 1100000 ریال (برای یکماه کارکرد و برای کارکرد کمتر از یکماه به تناسب آن) درج نموده سپس در لیست ماهانه بعد از درج سال، ماه، تعداد نفرات، روزهای کارکرد و ... جمع مزایای ماهانه مشمول را وارد نمایید و حق بیمه را تنظیم کنید.

سازمان تامین اجتماعی:
دریافت حق بیمه از حقوق و مزایای بیمه شدگان بر اساس قانون انجام می شود.