نام برند: نوج Nooj

سال ثبت: 1393

اقلام و طبقات: حبوبات (31) تبلیغات (35) بسته بندی کالاها، حمل و نقل، توزیع، پاک کردن (39)