مجمع عمومی و فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران امروز با حضور بیش از 95 درصد سهامداران برگزار شد.
 
در مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به صورت فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران در 26 اسفند 94 و 11 فروردین 95 تنفس داده شده بود و مجمع امروز پس از اعلام تنفس در 2 مجمع قبلی طبق قانون برگزار شده است.
 
افزایش سرمایه‌،‌اصلاح اساسنامه و تکمیل هیات مدیره که دستور کار مهم مجمع امروز بود.
 
در این مجمع سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درباره ضرورت افزایش سرمایه در این شرکت اظهار داشت: این افزایش سرمایه برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جاری شرکت، توسعه عملیات اقتصادی و تجاری، تقویت بنیه مالی و اعتبار شرکت انجام می‌شود.
 
در مجمع امروز سهامداران با افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران از مبلغ 45 هزار و 783 میلیارد ریال به مبلغ 60 هزار میلیارد ریال موافقت کردند.
 
همچنین سید هاشمی درباره ضرورت اصلاح اساسنامه شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: درگذشته شرکت‌های مخابرات استانی با توجه به شرایط روز تشکیل شدند که عدم یکپارچگی هزینه‌های زیادی را به این شرکت تحمیل می‌کند. از این رو مشاوران خارجی و داخلی پیشنهاد اصلاح اساسنامه را برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، اعمال سلیقه‌های مختلف و موازی‌کاری پیشنهاد کردند.
 
وی تصریح کرد: پس از اصلاح اساسنامه هیات مدیره‌های شرکت‌های مخابراتی استانی حذف می‌شوند و عنوان مدیرعامل در استان‌ها حفظ می‌شود.
 
در ادامه مجمع سهامداران اصلاح اساسنامه را تصویب کردند؛ همچنین در جلسه مجمع امروز فرایند تکمیل اعضای هیات مدیره با توجه به الزامات قانونی به صورت کتبی انجام شد و مقرر شد نتایج آن پس از شمارش آراء اعلام شود.
 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی مالی