اخبار تندیس مهان:

بر اساس آخرین بخشنامه اداره ثبت شرکت ها، برای ثبت شرکت یا موسسات غیرتجاری، دیگه نیازی به ارسال مدارک شناسایی اعضا نیست. تا قبل از این بخشنامه، برای ثبت شرکت یا موسسه بایستی اعضا شناسنامه و کارت ملی خود را کپی برابر اصل نموده و به آدرس اداره ثبت شرکت ها ارسال می کردند. اما از این پس برای ثبت شرکت یا موسسه نیازی به ارسال مدارک (حتی کپی) به اداره ثبت شرکت ها نمی باشد.

ثبت تندیس مهان