نام برند: زیپاک

سال ثبت: 1393

کالاها/خدمات :طبقه 5: نوار بهداشتي مخصوص عادات ماهانه خانمها،
طبقه 16: كهنه بچه(پوشك)از كاغذ وسلولز يك بار مصرف، دستمال توالت كاغذي، دستمال كاغذي جعبه اي، دستمال كاغذي جيبي،
طبقه 35: صادرات،

 

نام برند: سرزمین سبز

سال ثبت: 1393

کالاها/خدمات :طبقه 16: كهنه بچه(پوشك)از كاغذ وسلولز يك بار مصرف، دستمال توالت كاغذي، دستمال كاغذي جعبه اي، دستمال كاغذي جيبي،