آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی باهماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون بالا به شرح زیر است:

آیین نام اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی – مصوب 11/11/1378 هیات وزیران:

ماده 1:

شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

 

 • ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یاخدمات شرکت خارجی.
 • انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی شرکت خارجی منعقد می شود.
 • بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.
 • همکاری با شرکتهای فنی ومهندسی ایرانی برای انجام کار در کشور های ثالث.
 • افزایش صادارات غیر نفتی جمهوری اسلام ایران.
 • ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.
 • انجام فعالیت های که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره.

 

ماده 2:
شعبه شرکت خارجی ، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انحام می دهد . فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.
ماده 3:
شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه نماید:

 

 • اساسنامهشرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
 • آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.
 • گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه بر آورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

 

ماده 4:

نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی و حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیتهایی که تحب نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد مسئولیت خواهد داشت.

ماده 5:

اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند ترجمع فاسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:

 

 • تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده 4 این آیین نامه.
 • مدارک شناسایی شخص متقاضی: برای اشخاص حقیقی، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزر مراجع ذیربط.
 • ارائه سابقه فعالیت شخصی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.
 • اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگیآگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزر مراجع ذیربط.
 • گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
 • آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.
 • معرفی وزارتخانه ذیربط .

 

ماده 6:

اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو می شود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی، نسبت به انحلال شعبه و یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره: شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود 6 ماه مهلت دارند که نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

ماده 7:

شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدم نموده و به فعالیت می پردازند موظفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارائه نمایند. (ثبت تندیس مهان)

ماده 8:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارند . حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی –مصوب 1372- اعلام نشده است . توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسیباشند ، انجام می گیرد.

ماده 9:

اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه باید توسط یکی یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده 10:

به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها، شرکتهای خارجی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3و5 این آیین نامه را به دستگاه های ذیربط ارائه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

 

منبع: سایت اداره ثبت شرکت ها