در جدول زیر، لیست بانک ها و شعب آنها را در منطقه آزاد کیش مشاهده نمایید:

 

رديف

نام بانك

شعبه/ باجه

نوع خدمات

تسهيلات

هزينه هاي بانكي

نرخ تسهيلات

صنعتي

خدماتي

كشاورزي

1

صادرات

7

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- كشاورزي- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

14%

16%

14%

2

ملي

9

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن-  بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

18%

20%

___

3

كشاورزي

4

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- تعمير مسكن- كشاورزي- خدمات- بازرگاني داخلي- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

14%

16%

___

4

سپه

5

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

14%

18%

5/11%

5

رفاه كارگران

3

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

22%

25%

___

6

ملت

8

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

18%

20%

___

7

تجارت

9

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

15%

15%

___

8

مسكن

3

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

14%

16%

___

9

توسعه صادرات

1

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات

5/0%

17%

18%

___

10

سامان

1

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و  خارجي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/1%

17%

17%

___

11

پارسيان

1

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/1%

21%

20%

___

12

اقتصاد نوين

1

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي- ريالي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- كشاورزي- قرض الحسنه ازدواج

5/1%

17%

17%

___

13

استاندارد چارترد

1

كليه عمليات ريالي (فقط افتتاح حساب جاري)

____

2%

___

___

___

14

تجارتي ايران

و اروپا

1

عمليات بانكي بويژه ارزي (اعتبارات اسنادي و حواله)

____

2%

___

___

___

 

 

* شايان ذكر است بانك خارجي فيوچر بانك و بانك صنعت و معدن در مرحله افتتاح در منطقه بوده و بانك كارآفرين در مرحله دريافت مجوز تاسيس مي باشد.

منبع: "شورای عالی مناطق آزاد تحاری - صنعتی و ویژه اقتصادی (منطقه آزاد کیش)