چگونه می توان با قیمت ارزان برند ثبت کرد؟

جهت ثبت برند بایستی در ابتدا روش تنظیم اظهارنامه را بلد باشیم و مدارک لازم را بتوانیم بصورت صحیح بارگزاری نماییم.

برای این کار بهتر است به موسسه معتبر و  باسابقه مراجعه کنید و تنظیم اظهارنامه را به وکیل معتبر آن موسسه بسپارید که صحیح ترین اظهارنامه برای شما بدون نقص و مشکل انجام شود. ضمنا قیمت ارزان تری نسبت به ثبت کامل یک برند پرداخت خواهید نمود.

پس از تایید اولیه برند، الباقی هزینه ها شامل روزنامه رسمی تقاضا و روزنامه رسمی ثبتده ساله و حق الثبت را شخصا یا توسط موسسه می توانبد پرداخت نمایید.

برای این کار کافیست با شماره 02141858 بصورت شبانه روزی تماس گرفته و با مشاورین ما ارتباط برقرار نمایید.

"ثبت برند ارزان با تندیس مهان"