مجوز جامعه حسابداران رسمی

چگونه یک موسسه/شرکت حسابداری مالی به ثبت برسانیم؟


برای ثبت شرکت خدمات مالی فقط یک شرط وجود دارد: یک نفر که لیسانس حسابداری داشته باشد بایستی عضو هیئت مدیره باشد. اگر بخواهید موسسه تاسیس کنید که خیلی راحت تر است و نیازی به اخذ گواهی عدم سوپیشینه ندارد (حدود 10 روز کار زودتر آماده می شود) ولی یه محدودیت بزرگ دارید که نمی توانید کار تجاری انجام دهید یعنی نمیتوانید نرم افزار خرید و فروش کنید. ولی اگر شرکت با مسئولیت محدود تاسیس کنید کار تجاری هم میشود انجام داد. فقط برای حسابرسی است که اداره ثبت باید شرکت شما را ثبت کند و یه مهلت 6ماهه میدهد تا مجوز را اخذ و ارائه نمائید. برای مجوزجامعه هم باید 3سال سابقه بیمه در موسسه حسابرسی داشته باشید و بعد مجاز بشوید برای ازمون و در صورت قبولی در ازمون باید 3سال دیگر هم بیمه از حسابرسی داشته باشید و در نهایت اجازه و مهر و کد میدهند.