ثبت شرکت دارویی

 

مراحل ثبت شرکت های دارویی:

بعد از ارائه مدارک لازم به ثبت شرکت تندیس مهان و تایید درخواست در قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، موافقت اصولی تاسیس شرکت پخش سراسری یا استانی دارو صادر می گردد و مجوز فعالیت (در صورت نیاز و تشخیص کارشناسان متخصص ثبت شرکت تندیس مهان) به صورت یکسالهصادر می شود.

 

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت دارویی:

۱-درخواست کتبی اخذ موافقت اصولی شرکت پخش سراسری یا استانی دارو

۲-تصویر اساسنامه شرکت با موضوع فعالیت در خصوص توزیع دارو (در صورت لزوم توسط ثبت تندیس مهان)

۳-تصویر آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و تغییرات آن (در صورت لزوم توسط ثبت تندیس مهان)

۴-گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره ومدیر عامل

۵-نداشتن سوء فعالیت در امور دارویی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶-فرم تکمیل شده تعهد نامه شرکت

۷-معرفی نامه کتبی معاونت غذا و دارو دانشگاه مربوطه

 

به چند نکته زیر بایستی توجه داشت:

۱-در اعطای مجوز شرکت پخش استانی در شرایط یکسان اولویت با شرکتهای تعاونی داروسازی خواهد بود.

۲-در صورت وجود چند متقاضی واجد شرایط اولویت بررسی بر اساس تقدم تاریخ ثبتدرخواست می باشد.

۳-حداکثر ظرفیت پذیرش تقاضای موافقت اصولی پخش استانی به ازای تا ۵۰ داروخانه یک شرکت پخش استانی می باشد.

۴-صدور مجوز فعالیت شرکت پخش منوط به احراز شرایط مندرج در آیین نامه و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ می باشد.

 

هر شخص حقوقی که در اساس نامه آن موضوع توزیع دارو به عنوان وظیفه اصلی شرکت قید شده باشد، می تواند بر اساس ضوابط این آیین نامه درخواست تاسیس شرکت پخش سراسری و یا شرکت پخش دارویی استانی نماید.

مهم 1: اعتبار موافقت اصولی به مدت ۶ ماه میباشد.

مهم 2: رسیدگی به موضوع شرکتهای پخش استانی به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه تفویض اختیار گردیده است.

 

ثبت تندیس مهان