آگهي تاسيس

تأسيس شركت سهامي خاص نيكنام آزمون ايرانيان درتاريخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۱۹۱ به شناسه ملي ۱۴۰۰۷۶۷۸۰۵۱ ثبتو امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع فعاليت: انجام فعاليتهايآزمايشگاهي در كليه زمينه ها، تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي همكار سازمان ملي استاندارد ايران، فعاليت به عنوانآزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد ايران در همه زمينه ها، انجام كارهاي پژوهشي در زمينه هايي كه منافع شركت را تامينكند. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استاناصفهان ـ شهرستان لنجان ـ بخش فوالدشهر ـ شهر فوالدشهر ـ بي ۴ ـ كوچه مهتاب ـ بلوار شهدا ـ پالک ۹۰ ـ ساختماناسپادانا ـ طبقه سوم ـ كدپستي ۸۴۹۱۷۵۳۲۲۴ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰۰۰۰ ريالي تعداد ۱۰۰ سهم آن بي نام عادي مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۲۲/۶۵۱۰/۵۳ مورخ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک بانک تجارت شعبه شعبه جوزدان با كد ۵۶۰۷۰ پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاي رضا جمالي بهشماره ملي ۱۱۱۰۸۴۲۰۵۸و به سمت مديرعامل به مدت ۲ سال آقاي سيد مطلب هاشمي باجگيراني به شماره ملي ۱۱۷۰۶۸۹۷۴۴و بهسمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال آقاي سيد سجاد هاشمي باجگيراني به شماره ملي ۱۷۵۴۴۵۵۸۳۲و به سمت رئيسهيئت مديره به مدت ۲ سال خانم شكيبا مالک پور لركي به شماره ملي ۲۴۳۰۲۶۵۲۰۶و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سالآقاي سيد امير موسوي پور به شماره ملي ۴۶۸۹۹۵۰۶۱۱و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: كليهاوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداريباامضا مديرعامل و رييس هييت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهراباورسادي به شماره ملي ۱۰۸۰۱۴۱۲۶۱ به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي خانم نازيال خوش نما به شماره ملي۱۲۹۲۱۳۲۰۹۴ به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي روزنامه كثير االنتشار نسل فردا جهت درج آگهي هاي شركت تعيينگرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان