تاسيس شركت با مسئوليت محدود هنر نماي آرام درتاريخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۵۵۴۲۲۲ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۹۶۷۰۳۱ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:توليد و نصبتابلوهاي تبليغاتي ، كامپوزيت ، چنليوم ، كركره ي برقي، دستگاه برش و تابلو برق و لوازم الكتريكي وانعقاد قرارداد با كليه اشخاصحقيقي و حقوقي ، شركت در مناقصات و مزايده هاي دولتي و خصوصي اعم از پروژهاي بانكها ،وزارت نفت ، شهرداري ، تماموزارتخانه ها ، بيمارستانها و شركت هاي دولتي و خصوصي ،نهادها ، ادارات و ارگان هاي دولتي و غيردولتي شركت در نمايشگاههاو همايش ها و اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم ازمراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهرتهران، ميدان شهدا سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي سيدعليرضا آرامي به شماره ملي دارنده ريال سهم الشركه خانم راضيه نفري به شماره ملي ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاي سيد عليرضا آرامي به شماره ملي به سمتمديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود خانم راضيه نفري به شماره ملي بهسمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاءمديرعامل يا رئيس هيئت مديره هريک منفردا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامهكثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد. ثبت تندیس مهان