آیا می دانید استاندارد GMP برای کدام محصولات اخذ می شود؟ و نماد این گواهینامه چیست؟ در چه صورتی و رعایت چه قوانینی قادر به اخذ این استاندارد بین المللی خواهیم بود؟

برای تولید و توزیع یک محصول مرغوب و مناسب برای مصرف، لازم به فراهم ساختن شرایط و زیرساخت هایی می باشد که در صنعت غذایی و دارویی و امکانات پزشکی این تجهیزات مختصرا GMP و GHP بیان شده است.

 

جی ام پی (GMP) به چه منظور است؟

فرایند تولید خوب و صحیح یا Good Manufacturing Practice قسمتی از سیستم تضمین کیفیت به شمار می آید که سبب اطمینان خاطر مصرف کنندگان می شود که محصول به صورت یکنواخت و مناسب مطابق تاییدیه های کیفی تولید و مورد بررسی قرار گرفته است.

برای “GMP” معانی و تعاریف گوناگونی بیان شده اما دو عبارت بیان شده برای GMP از همه چشمگیر تر و مهم تر می باشد یکی از عبارات تعریف شده برای GMP بوسیله FDA در سال ۲۰۰۱ بیان شده به توصیف زیر می باشد:

GMP یعنی تمامی پروسه عملیات الزامی انجام شده برای تولید و توسعه محصولات غذایی و دارویی بهداشتی و سالم. به اصطلاحی GMP از جمله تمامی فرایند های ضروری برای اقدامات تولیدی بهتر، که کارشناسان تغذیه تایید نمایند. منظور از عملیاتی که انجام آن ها الزامیست بر اساس یافته های اطلاعات روز صورت می گیرد.

اما ساختار مشورتی اروپا "EC2003"، GMP را اینگونه بیان می کند:

GMP قسمتی از سیستم کیفیت تضمینی است که مصرف کنندگان را از تولید مواد غذایی و دارویی به صورت یکنواخت و دائما براساس استاندارد های مرغوبیت محصولات خوراکی تولید شده و تحت نظارت قرار گرفته، مطمئن می کند.

GMP ارائه دهنده اصول کلی برای بررسی زیرساختها و مراحلی است که به عرضه یک محصول سالم و استاندارد می پردازد این کلیات به شرح ذیل می باشد:

  • برگزیدن مکان مناسب برای تولید
  • معماری و ایجاد ساختمان یا شرکت تولیدی خوب برای ایجاد محصولات سالم و استاندارد
  • بررسی مراحل و روال مناسب فرآیند های تولید
  • برزیدن تجهیزات ماشینی مناسب و بهداشتی جهت تولید عالی
  • کنترل و اجرای تاسیسات صحیح برای تولید
  • مشخص نمودن و تامین امکانات پشتیبانی مناسب

بنابراین GMP با دقت بر سازمان های محیطی و نیز امکانات و لوازم مورد استفاده در فرآوری غذایی، دارو، مواد نگهدارنده، روش های عملی اثر بخش مناسبی را در رابطه با مدل تولید فرآورده ها و به قصد دست سافتن به یک زیر ساخت مناسب ارائه می شود. برای اکسب اطلاعات بیشتر با موسسه تندیس مهان در ارتباط باشید.