بر اساس چهارچوب و سیاست های کلی کشور، خصوصی سازی در کلیه برنامه های اقتصادی کشور در حال اجراست و از جهتی ثبت شرکت پیش نیاز واگذاری بسیاری از فعالیت ها به بخش خصوصی می باشد. از این رو اکثر افراد فعال در بخش اقتصادی نیازمند ثبت شرکت هستند که از مزایای ثبت شرکت بهره مند شوند.

ثبت شرکت - بر اساس چهارچوب و سیاست های کلی کشور، خصوصی سازی در کلیه برنامه های اقتصادی کشور در حال اجراست و از جهتی ثبت شرکت پیش نیاز واگذاری بسیاری از فعالیت ها به بخش خصوصی می باشد. از این رو اکثر افراد فعال در بخش اقتصادی نیازمند ثبت شرکت هستند که از مزایای ثبت شرکت بهره مند شوند و این امر توسط اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری انجام می گردد تا شرکت ها مطابق مقررات و مواد قانونی و طی مراحل اداری خاص به ثبت برسند و قابلیت شروع فعالیت های اقتصادی را داشته باشند.

درصورتیکه حداقل دو نفر (یا چند نفر) قصد شروع فعالیت مشترک تجاری را داشته باشند شرکت ثبت می شود. بنابراین قصد و نیت شرکا ملاک تشکیل است اما از نظر قانون و مقررات اداری طی نمودن مراحل خاصی جهت تأسیس و ثبت یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ چاپ شده و در دفاتر قانونی اداره کل ثبت شرکت ها ثبت شود.

طبق ماده بیستم کتاب قانون تجارت، شرکت های تجاری به چند قسم تقسیم می شوند: 1ـ شرکت های سهامی 2ـ شرکت با مسئولیت محدود3 ـ تضامنی4 ـ مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شرکت نسبی7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واقع در خیابان میرداماد جنب اتوبان مدرس و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی آن استان به آدرس مربوطه است.

 

مزایای ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت چیست؟

در شرکت با مسئولیت محدود: ابتدا باید بدانیم شرکت با مسئولیت محدود چیست؟ مطابق با ماده بیست و هفتم قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری و جهت سوددهی تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد، به میزان سرمایه ای که خود در شرکت تعهد نموده و امضا کرده اند، مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

حال به معرفی مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم:

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

1) دو نسخه تقاضانامه امضا شده که توسط موسسه تندیس مهان آماده میگردد 2)دو نسخه صورت شرکتنامه امضا شده که توسط موسسه تندیس مهان آماده میگردد 3) دو نسخه اساسنامه امضا شده که توسط موسسه تندیس مهان آماده میگردد 4) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین که توسط موسسه تندیس مهان آماده میگردد 5) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و درصورتیکه اعضای شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی آن شرکت درج گردیده است همراه با برگه سربرگ دار معرفی نامه نماینده آن شرکت هم ضمیمه مدارک دیگر میگردد.

موسسه غیرتجاری چیست؟

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری (اعم از امور بازرگانی و خرید و فروش هرگونه کالا) انجام نمی دهند بر طبق ماده یکم آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری منظور کلیه تشکیلات و مؤسساتی می باشد که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل خدمات حقوقی، علمی، ادبی، تبلیغاتی، فرهنگی و یا امور خیریه و امثال آن ثبت می شود.

شرکت های سهامی عام:

ثبت شرکتهای سهامی عام

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام چیست؟ 1. مدارک شامل قبل و بعد از پذیره نویسی است.  مدارک قبل از پذیره نویسی: دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح، اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین 20% از کل سرمایه را تعهد می نمایند و 35% از 20% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند.

هر چند مؤسسین می توانند بیش از 20 % از کل سرمایه را تعهد نمایند ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت درج شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت های سهامی خاص می باشد که باید تا بند 9 آن کامل شود. بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز پانصد هزار تومان می باشد. برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به کتاب قانون تجارت مراجعه نمایید.

مدارکی که پس از پذیره نویسی باید تکمیل شود:

دو نسخه از اظهار نامه که همه بندهای آن تکمیل شده باشد، در بخش نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط کلیه سهامداران به امضا رسیده باشد،دو نسخه از اساسنامه، دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو مورد روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی های تغییرات شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با اصل گواهی واریز مبلغ حداقل 35 درصد از کل سرمایه شرکت و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده باشد.

مؤسسات غیرتجاری:

مؤسسات غیر تجاری به مؤسساتی گفته می شود که فعالیت تجاری انجام نمی دهند یعنی به عبارت ساده تر خرید و فروش کالا و امور بازرگانی انجام نمی دهند. بر طبق ماده یکم آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری منظور کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی، حقوقی، اطلاع رسانی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه غیرتجاری:

دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین (تهیه توسط موسسه تندیس مهان)،کپی صفحه اول شناسنامه مؤسسین، تقاضانامه حاوی مشخصات نام، موضوع، تابعیت، مرکز، اسامی مؤسسین(توسط موسسه تندیس مهان)، تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود.

دو نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد. مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده ششم همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید.

مراحل اداری :

پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفتید، به حسابداری اداره کل ثبت شرکت ها مراجعه می کنید و مدارک شرکت مورد نظر را به ترتیبی که قبلا اشاره شد کامل می کنید و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کنید. سپس مجددا به حسابداری اداره مراجعه می کنید و فیش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره مراجعه نموده و پرداخت می نمایید. در حال حاضر هزینه تایید نام شرکت ها 4 هزار تومان بوده که ثبت موسسه شامل این پرداخت نمی شود.

در مرحله بعدی بایستی نام های درخواستی خود را بر روی برگه ای بنویسید (حداقل 5 نام) و نام ها بایستی حداقل دارای سه سیلاب باشند و کاملا ریشه فارسی داشته باشند (به جز بعضی کلمات مثل الکترونیک، ویژن و چند مورد نام لاتین) و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهید کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد.

ادامه مطلب در مقالات بعدی...

ثبت تندیس مهان