ردیف
اقلام هزینه
شخص حقیقی
شخص حقوقی
1
حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه
هر طبقه اضافي
200.000
20.000
400.000
40.000
2
حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه
حق ثبت هر طبقه اضافي
1.200.000
100.000
2.400.000
200.000
3
حق ثبت تمديددوره‌هاي ده ساله
معادل حق ثبت علامت
4
جريمه تأخير در تمديد ثبت
معادل نصف حق ثبت علامت
5
هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره‌برداري يا اعراض
50.000
100.000
6
حق ثبت انتقال  قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)
حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي
100.000
50.000
200.000
100.000
7
حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ وخاتمه آن به ازاء يك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)
حق ثبت اجازه بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي
100.000
 
50.000
200.000
 
100.000
8
هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن
50.000
100.000
9
حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر‌ه‌برداري از آن
50.000
100.000
10
حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري)
50.000
100.000
11
هزینه صدورگواهی المثنی
100.000
200.000
12
هزینه رونوشت مصدق
5000
10.000
13
هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي‌نامه
15.000
30.000
14
هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت (کمسیون)
500.000
750.000
15
هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت (کمسیون)
1.500.000
3.000.000
16
وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه
3.000.000
4.500.000
17
هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ
200.000
400.000
همه هزینه ها برای مالکین ایرانی بصورت اینترنتی (در مراحل ثبت اظهارنامه و یا ثبت درخواست) بصورت برخط(آنلاین) دریافت میگردد اما مالکین غیر ایرانی باید معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای یورو ،را به شماره حساب ارزی 2103310000042 نزد بانک ملی- شعبه برج آرمیتا کد 1033به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز و تصویر فیش را در مراحل ثبت اظهارنامه و یا درخواست ارسال فرمایند.موسسه تندیس مهان. هزینه های ثبت برند چقدر است؟برای ثبت علامت تجاری چقدر هزینه قانونی باید واریز شود؟