شرکت با مسئولیت محدود واگذار می گردد.

سه سیلابه

ثبت: سال 1385

موضوع: الکترونیکی - کامپیوتری

بدون کارکرد

مفاصا صفر ریال

قیمت: 30 میلیون ریال

 

(ثبت تندیس مهان)