شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده در سال 1386

سرمایه: نامعلوم

موضوع: خرید و فروش خودرو های سبک و سنگین و مشاوره و سرمایه گذاری

محل ثبت: تهران

مبلغ واگذاری: 20 میلیون تومان