شرکت سهامی خاص با موضوع دارویی

ثبت شده در مرداد ماه سال 1395 واگذار میگردد.

بدون کداقتصادی.

قیمت: 8 میلیون تومان.