ویژگی های یک برند خوب:

برند می بایست چیزی از هدف تولید محصول، کیفیت، منافع ، استفاده هاو طرز عمل آن و غیره پیشنهاد کند

برند باید ساده،کوتاه و دارای تلفظ ساده بوده و به خاطر سپردن آن آسان باشد. برای مثال:لوکس،ژیلت ، بی بی سی، نایک، بیک و …

برندباید به سادگی تبلیغ و شناسایی شود

برند باید بخشی از یک حالت و طبیعت دائمی باشد

برند باید ساده ، شفاف و جذاب باشد

باید قابل ثبت و حمایت حقوقی باشد

باید مشخص و دقیق باشد

باید دارای صدای لذت بخش در هنگامی که آن را می شنوید باشد

باید اقتصادی بوده و قابل تولید مجدد و تکثیر باشد

باید اصلباشد ( غیر تقلیدی)

نباید به چندین گونه تلفظ شود

(ثبت تندیس مهان)
نباید تهاجمی (به کسی یا چیزی) و یا اهانت آمیز باشد

باید تصویر خوبی ایجاد کند

نباید قدیمی و کهنه باشد