تغییر موضوع شرکت به چه صورت انجام می‎گیرد:

 

تغییر موضوع شرکت ممکن است برای هر شرکتی موردنیاز باشد و انجام شود. این کار به دلایل مختلفی از قبیل تغییر فعالیت، کاهش یا افزایش حیطه و حدود فعالیت و ... انجام می‎شود. تغییر موضوع شرکت تابع برخی قوانین و مقررات می‎باشد.

برای تغییر موضوع شرکت، یک شخص حقوقی (شرکت) می تواند موضوع شرکت ثبت شده خود را تغییر دهد. تغییرات می‎تواند با کم یا زیاد کردن موردی در موضوع صورت بگیرد (الحاق به موضوع) و یا حتی موضوع شرکت به کلی عوض شود بطوری که با موضوع قبلی متفاوت باشد. گاهی نیز تغییرات و یا اضافه کردن موارد جدید به موضوعات شرکت، نیازمند دریافت مجوزهای کاری است.

بعد از تنظیم صورتجلسه ای در قالب مجمع عمومی فوق العاده با ذکر نام تمامی صاحبان سهم همراه با میزان سهام و امضای آنان، صورتجلسه بوسیله سهامداران، صورتجلسه الحاق به موضوع در سامانه ثبت تغییرات اداره ثبت شرکتها ثبت شده و مدارک از طریق پست به اداره مذکور ارسال می‎شود. در صورت تایید موضوع فعالیت الحاق شده، آگهی تغییرات صادر و برای اطلاع عموم، در روزنامه رسمی کشور منتشر می‎شود.

 

نکاتی در رابطه با تغییر موضوع شرکت:

شرکت‎ها‎ و موسسات می توانند موضوع فعالیت خود را تغییر داده و یا به موضوع قبلی شرکت عبارات جدیدی را اضافه نمایند. اما این موضوع جدید در صورت لزوم باید ابتدا مجوزات مربوطه را اخذ نماید. تغییرات در رابطه با موضوع فعالیت در تمامی شرکت‎ها‎ مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می‎باشد. صورتجلسه تغییر موضوع شرکت نیز همچون سایر تغییرات شرکت در مجمع عمومی فوق العاده تنظیم می‎شود.
از آنجا که موضوع شرکت همان هدفی می‎باشد که شرکت به منظور انجام آن تاسیس شده است، لذا این موضوع یا هدف در صورت صلاحدید اعضای شرکت قابل تغییر یا افزایش یا کاهش خواهد بود. برای تغییر، الحاق یا حذف بخشی از موضوع شرکت باید تمامی صاحبان سهم، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را تشکیل داده و تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ و صورتجلسه مربوط را تنظیم نموده و با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک از سهامداران امضاء کنند.
در زمان تغییر موضوع شرکت باید به امر مجوزی بودن یا نبودن موضوع شرکت توجه کرد. چنانچه موضوعی که قرار است اضافه و یا تغییر کند به موافقت و یا جواز داشته باشد، باید حتما مدارک جواز از سوی مراجع ذیصلاح اخذ و موافقت اصولی برای اداره ثبت شرکت‎ها‎ ارسال گردد. علاوه بر این، موضوع جدید باید از موضوعاتی انتخاب شود که غیر قانونی و غیر مجاز نبوده و قابل ثبت باشد.
بعد از تنظیم، باید صورتجلسه مذکور به همراه کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی تاسیس، کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورت وجود، کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضای شرکت را به اداره ثبت شرکتها ارائه داد.
تمامی موضوعات شرکت قابل تغییر می‎باشند که می‎توان میزانی از آن را کم و یا اضافه نمود.
از زمانی که صورتجلسه تنظیم می‎گردد و تمامی اعضا شرکت آن را امضا می‎کنند، تا زمان ارسال فیزیک پرونده به اداره ثبت شرکت‎ها‎ و موسسات غیر تجاری تنها روز فرصت وجود دارد.
تغییر موضوع شرکت در طی 3 هفته طول می‎کشد. در این مدت آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکت‎ها‎دریافت می‎شود.
برای شرکتها مسئولیت محدود و سهام خاص و دیگر شرکت‎ها‎ و موسسات، در صورت نیاز به تغییر موضوع شرکت باید از کارشناسان موسسه آگاه مشاوره دریافت نمود.
اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت مطابق با قانون اجازه تغییر موضوع شرکت و یا اضافه نمودن موضوعی خاص را به موضوع فعالیت قبلی شرکت خود دارند. انجام این تغییر با تنظیم و تدوین صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده شرکت صورت می‎گیرد.
موضوعات شرکتهای تجاری باید از موضوعات فعالیت موسسات غیر تجاری تفکیک داده شود.
موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی باید به شکل تک موضوعی ذکر ‎شود.
تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکتهای چندمنظوره امکان پذیر می‎باشد.
برای تغییر موضوع شرکت به شکل الحاق، تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت است، اهمیت زیادی دارد.

ثبت تندیس مهان