گواهی ارزش افزوده:

برای اخذ گواهی ارزش افزوده شرکت می بایست حتما شرکت دارای کد اقتصادی 16 رقمی باشد، این کد اقتصادی از طریق سامانه اینترنتی سازمان امور دارایی و کد اقتصادی قابل دریافت است اما نکته قابل توجه این است که برای اخذ کد اقتصادی 16 رقمی نیاز به کد اقتصادی 12 رقمی شرکت می باشد.
پس در نتیجه برای اخذ گواهی ارزش افزوده شرکت می بایست حتما شرکت دارای کد اقتصادی 12 رقمی باشد و در صورت دارا بودن کد اقتصادی 12 و 16 رقمی می توان برای اخذ گواهی ارزش افزوده اقدام نمود، این کار نیازمند ثبت نام اینترنتی که خود شامل دو مرحله می باشد و تحویل مدارک مورد نیاز به سازمان ارزش افزوده می باشد.
ثبت نام اینترنتی ارزش افزوده شرکت شامل 2 مرحله است، مرحله اول پیش ثبت نام است که در صورت اعلام اطلاعات صحیح، گذر واژه و نام کاربری به آدرس شرکت ارسال می گردد، با در اختیار داشتن این گذرواژه و نام کاربری می توان مرحله دوم ثبت نام را پیش برد، مرحله بعدی که خود شامل 13 مرحله می باشد نیاز به تکمیل دارد که پس از تکمیل و تایید نهایی این مراحل می توان نسبت به تحویل فیزیکی مدارک مورد نیاز به سازمان ارزش افزوده اقدام نمود.
مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهی ارزش افزوده علاوه بر مدارکی که برای کد اقتصادی نیاز است و در ابتدا تشریح گردید، ارائه قرارداد فی مابین شرکت و شرکتی که می بایست 9 درصد ارزش افزوده از آن اخذ گردد می باشد، پس از ارائه این قرارداد و واریز 9 درصد ارزش افزوده مربوط به آن و ارائه فیش بانکی، گواهی ارزش افزوده شرکت صادر می گردد.