02141858000
info@tandismahan.ir

آیا برای انتقال برند لاتین به شخصی دیگر نیاز به کارت بازرگانی دارم

آیا برای انتقال برند لاتین به شخصی دیگر، نیاز به کارت بازرگانی دارم؟

/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85