آگهی تاسیس

تاسيس شركت سهامي خاص ناب دارو دانا مهر درتاريخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۱۵۵ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۵۴۰۵۵ ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع شركت: خريد وفروش، توليد وساخت محصوالت، مفردات و تركيبات گياهي، توليد و پخش و توزيع محصوالت گياهي جهت سالمتي افراد، پودرهاي گياهي،محصوالت ارگانيک و گياهي )در صورت لزوم انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم( مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدتنامحدود مركز اصلي شركت: تهران خيابان پيروزي پل اول پالک ۴۲ طبقه اول كدپستي ۱۷۶۶۷۸۵۹۸۱ سرمايه شركت: مبلغ

۱۰۰۰۰۰۰ ريال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم بانام ميباشد كه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهيبانكي شماره ۱۰۳۵۹۵۲مورخ ۶/۵/۹۵ نزد بانک سرمايه شعبه بلوار افريقا پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبانسهام ميباشد. اولين مديران شركت براي مدت دو سال به شرح ذيل تعيين شدند: جعفر نعيمي با ک.م ۳۴۴۰۸۱۹۹۸۱ به سمترئيس هيئت مديره خانم ندا سادات شريفي فريد با ک.م ۰۰۶۰۴۷۸۱۰۱ به سمت نايب رئيس هيئت مديره عباس كبودين با ک.م۱۴۶۵۸۱۰۲۰۱ به سمت مديرعامل وعضوهيئت مديره دارندگان حق امضا: امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته،برات و اسناد رسمي با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبقاساسنامه بازرس اصلي و علي البدل براي مدت يک سال به شرح ذيل تعيين شدند: فريده صفا به شماره ملي ۰۰۶۵۵۹۸۱۷۲ بهعنوان بازرس اصلي. زهرا باقري به شماره ملي ۱۵۳۰۶۸۵۸۸۵ به عنوان بازرس علي البدل. روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درجآگهي ها انتخاب شد ثبت موضوع فعاليت مذكوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان