آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص پيشگامان يدک كارا در تاريخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۰۵۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۰۰۴۰۷۲ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خلاصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع فعاليت: خريد و فروش،واردات و صادرات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني و قطعات لوازم يدكي خودرو، برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، انعقاد قرارداد باكليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، انجام و دريافت حواله جاتبانكي و ال سي ) (LCو ضمانت نامه بانكي، برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگياز شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک، فعاليت هاي حقالعمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبتبه مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مركزي ـ شهر تهران ـ محله ستارخان ـ خيابان شهيد اكبرحاجي پور امير ـ كوچه ديهيم ـ پالک ۵ ـ طبقه همكف ـ كدپستي ۱۴۵۴۷۸۳۵۸۱ سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريالي تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عاديمبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال توسط موسسينطي گواهي بانكي شماره ۹۵/۶۱۶/۷۵ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه سه راه تهران ويال با كد ۶۱۶پرداخت گرديدهاست و الباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره آقاي كامران كاظمي به شماره ملي ۰۰۳۹۶۴۰۸۰۹و به سمت رئيسهيئت مديره به مدت ۲ سال آقاي كامشاد كاظمي به شماره ملي ۰۰۷۹۷۵۸۷۶۲و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سالآقاي كاميار كجوريهرج به شماره ملي ۰۴۵۱۶۲۹۴۶۹و به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال و به سمت مديرعامل به مدت ۲سال دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمي وهمچنين كليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركتمعتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبقاساسنامه بازرسان خانم مرسده رحماني لشكري به شماره ملي ۰۰۴۷۴۸۸۲۲۰ به سمت بازرس علي البدلبه مدت يک سال ماليآقاي رامين افشين به شماره ملي ۰۰۶۵۷۵۷۱۳۰ به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درجآگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان