آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غير تجاري پرديس غنچه مهرگان درتاريخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۶۴۲۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۱۱۲۲۱۹ ثبتو امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع: خدمات مشاوره پوست، مو،زيبائي و ليزر و برگزاري سمينارها و همايش ها در رابطه با موضوع موسسه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجعذيربط مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، دروس، خيابانپاسداران، خيابان بهستان نهم سرمايه شخصيت حقوقي: ۰۰۰،۰۰۰،۱ ريال ميباشد. اسامي و ميزان سهم الشركه شركا: آقاي سعيد نقدعلي زنجاني به شماره ملي دارنده ۰۰۰،۴۰۰ ريال سهمالشركه آقاي پويان مرادي به شماره ملي دارنده ۰۰۰،۶۰۰ ريال سهم الشركه اولين مديران: آقاي سعيد نقدعليزنجاني به شماره ملي و به سمت عضو هيئت مديره و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود آقاي پويان مرادي بهشماره ملي و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آورموسسه از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل به تنهاييهمراه با مهر موسسه معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور، به منزله اخذ و صدور پروانهفعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان