آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود ايده سازان پيام ابتكار درتاريخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۲۴۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۱۰۹۹۵۰ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع فعاليت:واردات وصادرات، خريد و فروش، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني به خصوص دام و طيور، مشاوره در شاخه هاي مختلف مربوط بهكشاورزي و علوم دامي، برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتباراتبانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، انجام و دريافت حواله جات بانكي و ال سي ) ( LCو ضمانت نامه بانكي، برپاييهمايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در
مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک، فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروشدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان البرز،شهرستان نظرآباد، بخش تنكمان، دهستان تنكمان جنوبي، روستا محمدآباد خالصه، خيابان شهيد بهشتي، بن بستشهيدباهنر)دولتسرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقديميزان سهم الشركه هر يک از شركا خانم فاطمه آزاده رنجبر به شماره ملي دارنده ۱۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاياميرحسين سرزعيم به شماره ملي دارنده ۹۹۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره خانم فاطمه آزاده رنجبر بهشماره ملي به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي اميرحسين سرزعيم به شماره ملي سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل بهتنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هايشركت تعيين گرديد. ثبت تندیس مهان