اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۸۲۵۱ تاريخ نامه اداره ثبت: ۲۱/۹/۱۳۹۷

آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود كالابران پايتخت مهر ايرانيان درتاريخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۰۵۱ به شناسه ملي۱۴۰۰۸۰۰۴۰۲۰ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد.موضوع فعاليت :حمل و نقل درون شهري مسافر و كاال شامل امور نقليه و رانندگي و موارد مشابه، انعقاد قرارداد با كليه اشخاصحقيقي و حقوقي ، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري ،برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط ،ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم ازمراجع ذيربطمدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدودمركز اصلي : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، مهرآباد جنوبي ، خيابان شهيد حسين طحاني ، كوچهشهيد محمد دربندي ، پالک ۶ ، طبقه اول ، واحد ۱ كدپستي ۱۳۸۱۷۷۳۹۶۱سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ريال نقديميزان سهم الشركه هر يک از شركاخانم زرين تاج اماموردي به شماره ملي ۲۸۰۱۲۶۴۳۴۲ دارنده ۱۰۰۰۰ريال سهم الشركهآقاي عوض تقيلو به شماره ملي ۲۸۰۱۲۶۵۶۳۲ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ريال سهم الشركهاعضا هيئت مديرهخانم زرين تاج اماموردي به شماره ملي ۲۸۰۱۲۶۴۳۴۲و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدودآقاي عوض تقي لو به شماره ملي ۲۸۰۱۲۶۵۶۳۲و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدتنامحدوددارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنينكليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مدير عامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشداختيارات مدير عامل : طبق اساسنامهروزنامه كثير االنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت تندیس مهان