آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود آوازه فراست آفاق درتاريخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۳۱۰ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۰۱۸۹۸۰ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:واردات وصادرات، خريد و فروش، تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، انعقاد قرارداد با كليهاشخاص حقيقي و حقوقي، اخذ وام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، انجام و دريافت حواله جات بانكيو ال سي ) (LCو ضمانت نامه بانكي، برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ و اعطاينمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک،فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرش نمايندگي هاي فروش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدتفعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مركزي، شهر تجريش، چيذر، خيابانشهيدعليرضاصالحي، خيابان شهيديداله سليمي جنوبي، پالک ۱۳ ،طبقه همكف كدپستي ۱۹۳۷۸۳۴۵۱۸ سرمايه شخصيت حقوقيعبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي پرهام تمدن نژاد به شماره ملي ۰۰۵۵۲۱۶۴۲۰دارنده ۹۹۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي كوشا وزيري نژاد به شماره ملي ۰۴۴۰۳۹۳۱۹۱ دارنده ۱۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئتمديره آقاي پرهام تمدن نژاد به شماره ملي ۰۰۵۵۲۱۶۴۲۰و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل بهمدت نامحدود آقاي كوشا وزيري نژاد به شماره ملي ۰۴۴۰۳۹۳۱۹۱و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حقامضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هايعادي و اداري باامضاء مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامهكثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد.
ثب تندیس مهان