آگهي تاسيس

تاسيس موسسه غيرتجاري حقوقي منشور صلح گيتي درتاريخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۶۴۰۵ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۱۰۷۵۸۲ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع: انجام امور داوري ومشاوره حقوقي و وكالت از طريق وكالي داراي پروانه وكالت معتبر.پروانه وكالت آقاي كيومرث رجبي گماسايي به شماره ۲۶۷۳۴مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ مرجع صادركننده كانون وكالي دادگستري مركز مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استانتهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، داووديه ، خيابان دكتر علي شريعتي ، بن بست دكتر افضل سرمايه شخصيت حقوقي: ۰۰۰،۰۰۰،۱ ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشركه شركا: آقايكيومرث رجبي گماسائي به شماره ملي دارنده ۰۰۰،۳۰۰ ريال سهم الشركه خانم مريم نادي به شماره دارنده ۰۰۰،۷۰۰ ريال سهم الشركه اولين مديران: آقاي كيومرث رجبي گماسائي به شماره ملي و بهسمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود خانم مريم نادي به شماره ملي و به سمت مديرعامل و به سمت عضوهيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چک ، سفته ، بروات ،قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه باهم همراه با مهرموسسه معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. ثبت تندیس مهان