آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود شاهين قدرت نيرو صنعت گستران درتاريخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۶۳۶ به شناسه ملي۱۴۰۰۸۱۳۰۴۸۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوعفعاليت:طراحي ، نظارت ، تهيه ، نصب ، تعميرات ، بهره برداري ، نگهداري ، كليه امور پيمانكاري شامل سيستم هاي روشنائي ،كنترل ، ابزار دقيق ، اتوماسيونو مانيتورينگ ، صنعتي و برنامه نويسي ، تابلوهاي برق صنعتي و طراحي، نظارت، تهيه ،نصب،تعميرات ،بهره برداري ،نگه داري ،كليه امور پيمانكاري شامل ،پست هاي توزيع ،خطوط انتقال ۲۰كيلولت فشارضعيفومتوسط،نيروگاه ها و كليه تاسيسات وپيمان كار شركت توزيع برق وعقد قرارداد با اداره برق، اخذ وام واعتبارات بانكي از كليهبانک ها و موسسات مالي و اعتباري ، شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم ازمراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان آذربايجان غربي ، شهرستان بوكان ، بخش مركزي ،شهر بوكان، بلوارسربازان گمنام ، كوچه نگين ۱ ، طبقه همكف كدپستي سرمايهشخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يک از شركا آقاي محمدميناپور به شماره دارنده ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي سامان ميناپور به شماره ملي دارنده ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركهاعضا هيئت مديره آقاي محمد ميناپور به شماره ملي به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئتمديره به مدت نامحدود آقاي سامان ميناپور به شماره ملي به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگانحق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامههاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامهروزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانهفعاليت نمي باشد.
ثبت تندیس مهان