آگهي تاسيس

تاسيس شركت با مسئوليت محدود سهيل پيشگامان پايدار در تاريخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۶۷۶۰ به شناسه ملي۱۴۰۰۸۰۹۸۱۵۵ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع فعاليت:واردات و صادرات ماشين آالت CNCفلز و انجام عمليات باز سازي و فروش، انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اخذوام و اعتبارات بانكي از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، دريافت حواله جات بانكي و ال سي ) (LCو ضمانت نامه بانكي،برپايي همايش ها و سمينارها ي مرتبط، ايجاد شعب در سراسر كشور و اخذ نمايندگي از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي وشركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و ترخيص كاال از گمرک، فعاليت هاي حق العمل كاري و پذيرش نمايندگي هايفروش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استانتهران، شهرستان شميرانات، بخش مركزي، شهر تجريش، دركه، كوچه وفا، بن بست سهند، كدپستي سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نقدي ميزان سهمالشركه هر يک از شركا آقاي محمود رضا حقيقت ثابت به شماره ملي دارنده ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه آقاي پرهامقدس به شماره ملي دارنده ۵۰۰۰۰۰ ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاي محمود رضا حقيقت ثابت به شمارهملي به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي پرهام قدس به شماره ملي به سمتمديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشركت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين كليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مديرعامل و رئيسهيئت مديره هريک به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه روزنامه كثيراالنتشار ابرارجهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان