سوال: آیا برای انتقال برند لاتین به شخصی دیگر، نیاز به کارت بازرگانی دارم؟

پاسخ: بله برای واگذاری برند به شخص دیگر، نیاز به کارت بازرگانی آن شخص می باشد.