سوال: آیا یک نفر که سهام ندارد می تواند عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص شود؟

پاسخ: بله می تواند. در این صورت عضو خارج از شرکا (سهامداران) محسوب می شود.