سوال: آیا برای ثبت شرکت با موضوع بازرگانی به کارت پایان خدمت و یا مدرک تحصیلی نیاز داریم؟

پاسخ: خیر. برای ثبت شرکت با موضوع بازرگانی نیازی به ارائه کارت پایان خدمت یا مدرک تحصیلی نمی باشد.