خیر. طبق قانون شما چه فعالیت داشته باشید چه نداشته باشید باید حداکثر یک ماه پس از ثبت شرکت پرونده مالیاتی تشکیل دهید، کد اقتصادی دریافت نمایید و دفاتر کل و روزنامه را پلمپ کنید. (موسسه حقوقی تندیس مهان)

ضمنا حتما باید اظهار نامه مالیاتی را در زمان موردنظر تنظیم و به وزارت دارایی تحویل نمایید. البته درصورت عدم کارکرد و عدم فعالیت، دفاتر پلمپ بصورت خالی (سفید) تحویل داده می شود. ضمنا می توانید اظهارنامه عدم فعالیت خود را از طریق تماس با مشاورین تندیس مهان در موعد مقرر تنظیم نمایید.