شرکت رتبه 5 راه و ترابری صادره از اراک با اعتبار تا سال 1400 جهت شراکت در مناقصات موجود می باشد.

این شرکت قابل واگذاری نبوده و بصورت اجاره یا شراکت موجود است.

سال دریافت گواهینامه: خرداد 1396

محل صدور گواهینامه: اراک

اعتبار مهندس: تا سال 1400

جهت اطلاعات بیشتر تماس با شماره 02141858 داخلی 137 (آقای منفرد).

 

ثبت تندیس مهان