مجوز باشگاه ورزشی و ثبت شرکت ورزشی

پرسش: چگونه می توانم مجوز باشگاه ورزشی (بدنسازی) دریافت کنم؟

پاسخ: باتوجه به داشتن شرایط زیر، کارشناسان ثبت تندیس مهان (ثبت آگاه) مراحل اخذ مجوز فعالیت باشگاه ورزشی را برای شما انجام خواهند داد.

شرایط مؤسس:

1- داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

2- فاقد شغل دولتی باشد.

3- متأهل باشد.

در صورت فعالیت باشگاه در دو بخش آقایان و بانوان حتماً باید یکنفر به عنوان مدیر و یکنفر به عنوان مدیره انتخاب شود. که آنها هم دارای شرایطی می‌باشند:

1- باید متأهل باشد.

2- شغل دولتی نداشته باشد.

3- دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم باشد.

بعد از اینکه درخواست مورد تأیید قرار گرفت گام اول معرفی به بهداشت جهت آزمایش اعتیاد است ( مؤسس ، مدیر و مدیره )

2- معرفی به نیرویانتظامی (دایره اماکن) جهت سجل کیفری

در صورتی که در دو مورد فوق مشکلی وجود نداشته باشد امور مربوطه توسط ما انجام خواهد شد.

 

نمونه فرم و مدارک موردنیاز جهت پر نمودن مشتریان:

   

ردیف

عنوان

دارد

ندارد

1

نام باشگاه

  

2

فرم تقاضای تأسیس

  

3

اصل تقاضای مؤسس

  

4

کروکی محل باشگاه

  

5

آرم و مهر باشگاه

  

6

فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات) سه سری  نه قطعه عکس

  

7

کارت پایان خدمت کارت ملی (سه سری)

  

8

مدرک تحصیلی

  

9

برگه کیفری

  

10

برگه اماکن

  

11

بهداشت

  

12

تعهدنامه مؤسس

  

13

تعهدنامه فدراسیون پزشکی

  

14

تعهدنامه محضری مؤسس مبنی بر عدم واگذاری پروانه به غیر

  

15

تایید صلاحیت فنی از هیأت مربوط

  

16

مدرک مربیگری

  

17

رضایت‌نامه محضری مالک

  

18

فرم 8 برگی

  

19

قولنامه باشگاه ( به تاریخ بعد از رضایت‌نامه محضری)

  

20

آیین‌نامه داخلی باشگاهها