سوال: آيا امكان انتقال پرونده ثبتي شركتي كه قبلاً (قبل از ايجاد واحد ثبتي سازمان منطقه آزاد ماكو) در ساير نقاط كشور به ثبت رسيده، به منطقه آزاد ماكو وجود دارد؟

پاسخ: برابر تبصره ذيل ماده 6 ضوابط ثبت شركتها درمناطق آزاد تجاري – صنعتي ماكو، واحد ثبتي سازمان پرونده شركتهايي كه مركز اصلي (اقامتگاه) آنها برابر اساسنامه، منطقه است و از سازمان مجوز فعاليت دريافت كرده اند را از اداره ثبت ماكو درخواست و دريافت مي نمايد . اما با توجه به بخشنامه هاي ثبتي، امكان انتقال شركتهايي كه در ساير نقاط كشور به ثبت رسيده اند به منطقه وجود ندارد و پيشنهاد ميگردد چنين شركتهايي نسبت به تاسيس شعبه در منطقه اقدام نمايند.