سوال: یک فقره چک با دو امضا قابل پرداخت است ولی با یک امضا تحویل داده می شود. پس از مراجعه به بانک، علت عدم موجودی و نداشتن امضاء دوم اعلام شده و برگشت خورده و گواهی عدم پرداخت صادر می گردد. دارنده چک دادخواست مطالبه وجه تقدیم دادگاه می نماید و یکی از خواندگان مدعی است که از صدور چک اطلاع نداشته و امضاء نکرده است، آیا این شخص مسئولیتی جهت پرداخت دارد یا خیر؟

پاسخ: شخصی که چکرا امضا نکرده نه مسئولیت جزایی دارد و نه مسئولیت کیفری و شخصی که چک را به تنهایی صادر کرده مسئول پرداخت وجه آن خواهد بود و دادگاه وی را به پرداخت وجه چک محکوم خواهد کرد...