سوال:

آيا شركتي كه در ديگر نقاط كشور به ثبت رسيده است و در منطقه نسبت به ايجاد شعبه اقدام نموده از مزاياي معافيت مالياتي منطقه آزاد برخوردار خواهد بود؟

پاسخ:

صرفاً آن قسمت از عمليات اقتصادي (اعم ازتجاري و بازرگاني و ..) كه در محدوده منطقه آزاد و بارعايت ضوابط مالياتي كشور (اعم از تنظيم و تسليم اظهارنامه و دفاتر تجاري و ... ) انجام داده، از ماليات معاف مي باشد .