پرسش:

آيا نام تعيين شده براي شركت در موضوع آن محدوديت ايجاد مي نمايد؟

 

پاسخ:

خير، هيچ نوع محدوديتي ايجاد نمي نمايد، اما بهتر است دقت شود نام انتخابي بامسما و با معني باشد تا در تبليغ موضوع شركت نيز موثر گردد به عنوان مثال، شركتي كه به كارهاي ساختماني مشغول است بهتر است نامهايي مانند سازه سازان ، برج سازان، انبوسازان و .. انتخاب نمايد اما اينطور نيست كه اگر نام ديگري انتخاب نمود، قادربه انجام موضوع غيرمرتبط با نام شركت نباشد و حتي ممكن است يك شركت بدون محدوديت و با موضوعات مختلف و چند منظوره (اعم از بازرگاني، توليدي، خدماتي و..) به ثبت رسيده و فعاليت نمايد.