آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص عقاب دنياي تجارت در تاريخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۶۰۱ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۲۸۲۲۶۹ ثبتو امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي مي گردد. موضوع شركت: تهيه و توليد وتوزيع، خريد و فروش كليه كاالهاي مجاز داخلي و خارجي، صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، اخذ و اعطاي نمايندگياشخاص حقيقي و حقوقي، شركت در مناقصه ها و مزايدات دولتي و خصوصي و بانكها، حضور در نمايشگاه و جشنواره ها ي داخليو خارجي، گشايش ال سي، اخذ ضمانتنامه، وام و تسهيالت از كليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري )انجام موضوعات فعاليت درصورت ضرورت قانوني پس از اخذ مجوزهاي الزم(. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي شركت: تهران،كيلومتر۱۱ جاده مخصوص، خيابان جهاد جنوبي، سردخانه مولتي فراست )سردخانه آزادي( كدپستي ۱۷۱۳۶۱۳۸۹۸ سرمايه شركت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم بانام مي باشد كه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ريال توسط موسسينطي گواهي بانكي شماره ۱۸۸ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ نزد بانک ملي ايران شعبه كارخانه صنعتي ايران خودرو پرداخت گرديده است والباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. اولين مديران شركت: محمد كراچياني به شماره ملي ۱۲۸۲۴۶۲۳۸۵ به سمت نايبرئيس هيئت مديره و عليرضا صرافان چهارسوقي به شماره ملي ۱۲۸۴۸۶۸۸۸۵ به سمت رئيس هيئت مديره و سعيد قضاوي بهشماره ملي ۱۲۹۱۵۵۷۲۲۹ به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليهاوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد رسمي با امضاء هريک از اعضاي هيئت مديره به تنهايي همراه با مهرشركت معتبر مي باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلي و علي البدل: موسسه تدبيرگران شاخص انديش بهشناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ به عنوان بازرس اصلي و مجتبي شفيقي به شماره ملي ۱۲۸۷۲۱۱۶۹۰ به عنوان بازرس علي البدل برايمدت يک سال مالي انتخاب شدند. روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درج آگهي ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزلهاخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. ثبت تندیس مهان