شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139450140001001884 مورخ: 1394/01/24

شماره ثبت علامت : 235207 مورخ: 1394/07/29

مالك علامت : آقاي محمد غفاري

نشاني: ساري بلوار خزر مقابل ششصد دستگاه كوچه شفا پلاك 19

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 22: طناب،

طبقه 23: نخ،

 

اجزاء علامت: كلمه مهرگان بفارسي طبق نمونه

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/01/24 الي 1404/01/24

(ثبت تندیس مهان)