تاريخ صدور : 1395/01/23
موضوع آگهی : آگهي رسمي ثبت علامت تجاري


شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139450140001045416 مورخ: 1394/09/25
شماره ثبت علامت : 245441 مورخ: 1395/01/23
مالك علامت : شركت توليدي وصنعتي آجرسا نوع شخص حقوقي:سهامي خاص شماره ثبت: 111
نشاني:
تابعيت: ايران

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:
طبقه 19: سفال،

اجزاء علامت: تصوير فانتزي يك خانه و كلمات شركت توليدي و صنعتي آجرسا بفارسي و كلمه AjorsA به لاتين و برنگهاي سبز و سفيد،متقاضي نسبت به كلمه عام شركت و نيز هريك از كلمات توليدي و صنعتي و نيز كلمه آجر Ajor به تنهايي حق استفاده انحصاري ندارد.طبق نمونه


مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/09/25 الي 1404/09/25